001podyplomowe.png

Komunikacja wizualna

CEL

Celem nauczania jest nabycie umiejętności oraz wiedzy z podstaw projektowania systemów komunikacji wizualnej ujętej w bardzo szerokim zakresie, a przede wszystkim poznanie i doskonalenie wiedzy o mechanizmach procesu kreacji. Zaczynając od projektu znaku, poprzez konstrukcję layoutów, tworzenie obrazów ruchomych, kończąc na projektowaniu produktu. Kierunek to oferta łącząca w odpowiedni sposób dwa podstawowe filary wiedzy jakie są niezbędne każdemu kto zamierza w przyszłości związać się z branżą projektową: wiedzę z zakresu kreacji i informacje o technologii.

Równie istotnym elementem jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających realizację różnego typu skutecznych procesów komunikacji. Słuchacze uczą się określania kluczowych założeń i wytycznych do realizacji projektów oraz metod współpracy z klientem-zleceniodawcą.

Słuchacz na początku zajęć wybiera sobie markę, nad którą będzie chciał pracować przez cały czas trwania studiów.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów wyższych, posiadających podstawowe umiejętności obsługi pakietu Adobe, którzy chcą zdobyć podstawowe kwalifikacje zawodowe w dziedzinie projektowania systemów komunikacji wizualnej. Adresatami kierunku są także osoby, które chcą podjąć pracę w branży reklamowej, działach marketingu czy public relations. Szerokie ujęcie tematu studiów (w postaci trzech specjelistycznych pracowni) pozwala na zapoznanie się ze strukturą działania branży projektowej w jej realnym wielopłaszczyznowym kształcie.

WYMAGANIA

Warunkiem wstępnym udziału w studiach jest umiejętność swobodnej obsługi programów graficznych z zakresu Pakietu Adobe oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

WYKŁADOWCY

Zespół szkoleniowy tworzą ludzie posiadający odpowiednią wiedzę teoretyczną i co ważniejsze praktyczną. Osoby o bardzo bogatym doświadczeniu w budowaniu systemów komunikacji wizualnej zarówno w kraju, jak i za granicą; pracownicy wiodących agencji reklamowych i studiów projektowych.

1. Pracownia koncepcyjna (praca koncepcyjna z różnego rodzaju mediami) (50 godz.)

 • Brief na markę,
 • Strategia marki,
 • Big Idea,
 • Kampania marki ATL/BTL z wykorzystaniem dostępnych narzędzi

2. Pracownia znaku i layoutu (wszystkie formy layoutów od plakatów, bilbordów, ulotek do nowych mediów) (50 godz.)

 • Fundamenty marki,
 • Elementy tożsamości marki,
 • Projektowanie marki,
 • Tworzenie punktów kontaktu,
 • Layout.

3. Pracownia produktu (wszystkie aspekty projektowania - praca koncepcyjna, marketingowa, graficzna, praca nad formą do prototypowania - modele kartonowe bądź wizualizacja 3D) (50 godz.)

 • Materiałoznawstwo,
 • Modelowanie, kształtowanie w materiale,
 • Ergonomia,
 • Forma opakowań,
 • Techniki prezentacyjne.

4. Warsztat umiejętności interpersonalnych (16 godz.)

 • Techniki kreatywne,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Praca w grupie.

5. Konsultacje dyplomowe (8 godz.)

Czas trwania: 2 semestry, 174 godziny, 60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

ORGANIZACJA NAUKI

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku WSNHiD w Poznaniu przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

WARUNKI REKRUTACJI

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 5 maja 2014 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł,
 • kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na I zjeździe).

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Studiów Podyplomowych, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 041) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. 
Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci WSNHiD zapłacą 500 zł taniej:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (0 zł zamiast 300 zł),
- 200 zł zniżki w czesnym, w ostatniej racie czesnego wybranego systemu płatności.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

 

 

Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Komunikacja Wizualna  5 600 zł  2 850 zł  580 zł

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 10, pok. 041 (parter)
61-719 Poznań
tel.: 61 27 11 032/034
podyplomowe@wsnhid.pl
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
sobota 9:00 - 14:00

Zaufało nam
7000 studentów

Mamy już
12000 absolwentów

350 wykładowców
47 profesorów
25 doktorów habilitowanych
143 doktorów
135 praktyków, specjalistów