edukacja.jpg

Studia podyplomowe dla nauczycieli
studia podyplomowe kwalifikacyjne

Adresaci

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz innych osób, pragnących zdobywać nowe kompetencje zawodowe.
Umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych1, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Program studiów

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) z późniejszymi zmianami).
Spotkania mają charakter zajęć w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk, seminariów. Istotny dla realizacji programu kształcenia jest nakład pracy własnej Słuchacza. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, instruktorów, trenerów.
Studia podyplomowe, w zależności od kierunków, trwają od 3 do 4 semestrów, przy czym zajęcia w ramach III semestru (w ramach studiów 3 semestralnych) odbywają się w miesiącu lipcu, także w dni powszednie. Liczba godzin zajęć w siedzibie Uczelni waha się od 350 do 600 godzin, w zależności od wagi efektów kształcenia, tworzących określone kwalifikacje. Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje minimum 60 pkt ECTS2 (Art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

Wśród kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych proponujemy m.in.: Logopedię, Oligofrenopedagogikę, Wychowanie przedszkolne, Resocjalizację i socjoterapię, Zarządzanie oświatą itp.

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Ostateczna ocena na świadectwie jest średnią następujących ocen cząstkowych:

 • 50% stanowi średnią ocen ze wszystkich egzaminów określonych na danym kierunku,
 • 50% stanowi ocenę uzyskaną w egzaminie końcowym/ dyplomowym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych.

1 Na mocy Art.2, ust.1, p.11 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, adresatem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie)
2 1 punkt ECTS (punkt europejskiego systemu przenoszenia osiągnięć edukacyjnych) - punkt wyrażający wartość 23-25 godzin pracy słuchacza, na którą składa się liczba godzin zajęć w uczelni oraz nakład pracy własnej poza nią.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra przy współudziale z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 5 maja 2014 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Uczestnicy

Uczestnikami studiów podyplomowych kwalifikacyjnych mogą być osoby, które ukończyły co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia (na kierunek Logopedia wymagany tytuł magistra) oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne (nie dotyczy kierunku Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie oświatą).

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego ( link do formularza dostępny będzie od 5.05.2014) oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do J.M. Rektora WSNHiD ( wydrukowane z formularza rekrutacyjnego)
 • kwestionariusz osobowy ( wydrukowany z formularza rekrutacyjnego)
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych najpóźniej na I zjeździe)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis - nie kserokopia!)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa)
 • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów, wypisanego na dyplomie( nie dotyczy kierunków: przygotowanie pedagogiczne oraz zarządzanie oświatą)

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych, znajdującym się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój 037 
 • lub przesłać listem poleconym na adres:
  Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra,
  ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,
  61-719 Poznań
  z dopiskiem: p. 037

Opłaty

Opłata za naukę składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo, semestralnie lub miesięcznie.

Numer konta TYLKO dla opłaty wpisowej

Odbiorca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, os. B. Śmiałego 23, 60-682 Poznań
Nr rachunku: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966
Kwota: 200,00 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów

Potwierdzenie opłaty wpisowej

Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych na jeden z poniższych sposobów:

 • osobiście (p. 037 w budynku WSNHiD - ul. Gen. T. Kutrzeby 10, Poznań);
 • pocztą tradycyjną, wysyłając na adres: Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem p. 037;
 • faksem na nr 61-858-24-80;
 • e-mailem przesyłając na adres uniterra@wsnhid.pl wydruk potwierdzenia internetowego przelewu bankowego lub zeskanowany dowód wpłaty.

Dostarczenie dowodów wpłat za czesne nie jest wymagane.
Czesne za studia należy wpłacić na indywidualny numer konta bankowego otrzymany w dniu inauguracji roku akademickiego.

Promocja

Wpłacając czesne  jednorazową wpłatą do dnia 15 listopada 2013 r., przysługuje rabat w wysokości 200 zł.


Pliki do pobrania

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

61-719 Poznań, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10,
tel. 0-61 85 84 370
fax: 061 85 84 362

Dziekanat studiów podyplomowych dla nauczyciel,
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
w soboty ( podczas zjazdów) 8.00-13.00

tel.: 61 85 84 343/ 384
fax: 61 85 82 480
e-mail:  uniterra@wsnhid.pl

 

 

BIURO ZNAJDUJE SIĘ NA PARTERZE W POKOJU 037

Zaufało nam
7000 studentów

Mamy już
12000 absolwentów

350 wykładowców
47 profesorów
25 doktorów habilitowanych
143 doktorów
135 praktyków, specjalistów